Pojasnilo na dopis SAZAS

Datum objave: 02.10.2012

Spoštovani cenjeni kolegi glasbeniki,

v začetku avgusta ste s strani Združenja SAZAS ob obračunu prejeli dopis, v katerem je s strani predsednika UO Matjaža Zupana v zvezi z Zavodom AIPA navedenih ker nekaj neresnic in nedoslednosti.

Res, SAZAS je v zadnjem letu izvajanja začasnega dovoljenja zbral skupaj cca. 7.000.000 MIO €1 (in sicer iz naslova več različnih pravic). V nadaljevanju Zupan navaja, da bi Združenje SAZAS ta nadomestila še naprej zbiralo, če mu ne bi bilo odvzeto dovoljenje.

To pa nikakor NE drži.

Največji del teh nadomestil je Združenje SAZAS namreč zbiralo za filmske in TV PRODUCENTE.

Torej NE ZA vas, AVTORJE.

Ta velik del sredstev je Združenje SAZAS vsa ta leta filmskim in TV producentom tudi nakazovalo. Tujim, seveda: po dostopnih podatkih (AGICOA, URSIL) so bili te pogače v desetletju deležni le štirje (4) domači filmski producenti. Toliko o borbi za slovenske avtorje.

Za uveljavljanje največjega dela teh pravic pa Združenje SAZAS po zakonu sploh ni pooblaščeno (zato mu "dovoljenja" nihče ni mogel »odvzeti«). Pri zbiranju nadomestil za izdajatelje programov se namreč ti imetniki pravic SAMI odločajo, komu ga bodo zaupali:

 • lahko zbirajo sami (tako, da uredijo sami odnose individualno s kabelskimi operaterji),
 • lahko preko lokalnih zastopnikov,
 • lahko pa to dela za njih tudi kolektivna organizacija2.

Zakaj Združenju SAZAS ne uspe več prepričati izdajateljev TV programov (EBU, VG Media, RTL Media Gruppe, itd.), da bi mu ti še naprej zaupali svoje pravice v upravljanje? Tako bi lahko Združenje SAZAS levji delež - skoraj 80% sredstev - še vedno zbiral (na pa da krivico za to »izgubo« pripisuje drugim).

Združenje SAZAS lahko namreč za pretežni del svojega nekdanjega obsega pravic, ki jih je uveljavljalo, še vedno povsem prosto nastopa na trgu, saj je Zavod AIPA že večkrat javno izpostavil, da uveljavljanje pravic za izdajatelje TV programov ni v okviru njenega dovoljenja (slednje v primeru kabelske retransmisije AV del zajema le pravice soavtorjev).

Drži pa Zupanova trditev, da je Zavod AIPA že v prvem letu zbral več kot 2.000.000 € honorarjev za vse SOAVTORJE - torej le za EN segment vseh imetnikov pravic na AV delih. Na to smo še posebej ponosni, saj iz dosedanjih poročil Združenja SAZAS sploh ni mogoče razbrati, koliko je Združenje SAZAS dejansko zbralo v imenu avtorjev3 AV del (tudi glasbenih). Združenje SAZAS namreč v več kot desetletnem obdobju uveljavljanja pravic na AV delih ni uredilo sprejema podrobnejšega pravilnika o delitvi nadomestil!

Kljub temu, da brez sprejetih pravil o delitvi Združenje SAZAS denarja, zbranega iz naslova kabelske retransmisije, ne bi smelo deliti, je iz tega naslova po nam dostopnih podatkih nekaj potencialnih upravičencev oz. njihovih zastopnikov vseeno prejelo denar po naslednjem ključu:

 1. 78% EBU in VG MEDIA ter AGICOA - torej tuji filmski in tv producenti
 2. preostalih 22% pa naj bi bilo razdeljenih med glasbene avtorje4 in literarne avtorje v razmerju 70:30, pri čemer naj bi bile na omenjenih 30% nekje oz. pri nekom ustvarjene še rezervacije za imetnik pravic na delih vizualne umetnosti, fotografskih delih ter za morebitne naknadne zahtevke.

  Za lažjo ponazoritev podajamo še tabelarni prikaz:
PEJEMNIKI NAKAZILA Delež v % Skupaj v %  
EBU in VG MEDIA 43,00% 78% Filmski in tv producenti
AGICOA 35,00%
GLASBENA DELA 15,40% 15,4% Glasbena dela
DRAMSKE IN KNJIŽEVNE PRAVICE 4,84% 6,6% ostalo
DELA VIZUALNE UMETNOSTI 0,44%
FOTOGRAFSKA DELA 0,66%
REZERVACIJE 0,66%

 

Naj ponovno navedemo dejstva:

 • Iz grafa je razvidno, da je Združenje SAZAS delovalo in delalo predvsem za filmske in TV producente: 78% zbranega denarja (!) so nakazali producentom za sorodne (!) pravice, torej za del pravic, ki se sploh ne uveljavlja obvezno kolektivno in za katerega - tako URSIL - v bistvu Združenje SAZAS sploh ni imelo niti začasnega dovoljenja5. Pri tem pa tudi URSIL ni uspelo pridobiti najosnovnejših poročil, mnenj revizorjev, načrtov, pravilnika o delitvi, kar vse bi bilo potrebno tako po zakonu, kot tudi pred vsakim črpanjem denarja iz »malhe«, v katero so se stekali honorarji za kabelsko retransmisijo AV del... Verjetno je tudi nekomu, ki je povsem laik na tem področju, jasno, da brez pravil o delitvi, ki naj bi jih sprejeli tisti, ki so upravičeni do denarja, delitve ne more biti.
 • Združenje SAZAS v vseh letih izvajanja začasnega dovoljenja (navkljub jasni zakonodaji) ni sprejelo in/ali objavilo niti ene tarife, niti pravilnika o delitvi nadomestil, prav tako se ne ve, kolikšen delež od 15,4%, ki kot kaže pripada skladateljem, se nanaša na:
  1. dela, uporabljena v lastnih oddajanjih TV organizacij,
  2. filmsko glasbo,
  3. glasbene prispevke.
 • Ker podrobnejše delitve teh 15,4% ne poznamo, pri nadaljnjem izračunu domnevamo, da je bila:
  1. 1/3 namenjena za glasbena dela, uporabljena v lastnih oddajaj TV organizacij - torej 5,13%
  2. 1/3 namenjena za skladatelje filmske glasbe - torej 5,13% (samo ta del v okviru svojega dovoljenja uveljavlja AIPA in zato lahko samo v tem obsegu govorimo o 'škodi', ki jo je povzročila AIPA)
  3. 1/3 namenjena za avtorje glasbenih prispevkov - torej 5,13%.

Ker zopet nimamo natančnih podatkov o tem, po kakšnem sistemu je Združenje SAZAS sredstva zbiralo (tarife ali vsaj jasna poslovna poročila niso bila nikoli objavljena), za izračun dejanskih zneskov uporabimo predvidevanje, da je bilo za VSE pravice zbranega 7.000.000 €.

Za glasbene pravice je bilo torej namenjenega 15,4%, kar znese 1.078.000 €. Ker delilnika nikoli ni bilo, predvidevamo, da je od tega skladateljem filmske glasbe pripadlo 1/3, kar znese 359.333 €.

Zakaj to navajamo?

Ker je to edina pravica, ki jo je prej v okviru začasnega dovoljenja uveljavljalo Združenje SAZAS, sedaj pa jo uveljavlja zavod AIPA.

Drugače povedano: od vseh 7.000.000 €, ki jih je prej zbiralo Združenje SAZAS, je dejansko povzročena »škoda«, o kateri govori Združenje SAZAS, zgolj in samo dobrih 350.000 € ali vsega skupaj 5,13%.

Vse ostalo je v rokah SAZAS-ove uprave.

Združenje SAZAS ima torej še vedno proste roke, da uveljavlja preostalih 94,87%. Za začetek mora verjetno:

 1. določiti tarife za tiste oblike uporabe glasbe, za katero dovoljenje že ima (glasbo v lastnih oddajanjih TV organizacij in za avtorje glasbenih prispevkov v AV delih)
 2. prepričati imetnike pravic, ki se ne uveljavljajo obvezno kolektivno (pravice TV organizacij), da jim v upravljanje zaupajo svoje pravice (in seveda potem pridobijo ustrezno dovoljenje URSIL6)
 3. prepričati nadzorni organ, da je direktno uveljavljanje pravic filmskih producentov iz kabelske retransmisije v skladu z zakonodajo in da je bil dosedanji odnos z AGICOA in nakazovanje sredstev v Švico v okviru slovenske zakonodaje.

Zato vas, spoštovani avtorji, v kolikor ste skladatelj filmske glasbe - torej glasbe, napisane posebej za film7 - vabim, da se registrirate in prijavite svoja dela pri Zavodu AIPA, kjer boste skupaj z drugimi soavtorji, ki so ključni za nastanek filma (režiserji, scenaristi, avtorji dialogov, avtorji priredbe in direktorji fotografije) soudeleženi pri prvi delitvi honorarjev iz kabelske retransmisije AV del. Te pravice se namreč pri nas uveljavljajo že več kot desetletje, pa delitev ni bila nikoli izvedena na način, ki predstavlja standard v vseh pravno urejenih državah in pri kateri bi lahko sodelovali in bili do denarja upravičeni res vsi dejanski in pravi imetniki pravic.

Po zgolj dveh letih vzpostavitve transparentnega in z zakonodajo skladnega sistema na AV področju bo Zavod AIPA torej zagotovil to, kar se prej ni zgodilo v 11 letih uveljavljanja vaših pravic.

02.10.2012 - Pojasnilo SAZAS - Graf

 

1 Najbolj zanimivo je, da so javno objavljeni različni in izključujoči si zneski (eno je namreč navedeno v letnih poročilih, v izjavah za javnost ali dopisih pa Združenje SAZAS navaja drugačne zneske).
2 Ki pa mora za kaj takega imeti dovoljenje URSIL (kar pa Združenje SAZAS v preteklosti NI imelo!).
3 V vseh letih Združenje SAZAS v nasprotju z ZASP ni poslalo z zakonom zahtevanih poročil, niti ni imelo v zvezi s tem potrebnih poslovnih načrtov. Nihče v Sloveniji še ni dobil podatka, koliko v posameznih letih je bilo zbranega za imetnike AV pravic, koliko znašajo rezervacije za posamezno kategorijo, kdo je zbiral in obdeloval sporede predvajanih del, kako in komu - katerim avtorjem AV del - so potekala izplačila.
4 Ker pravilnikov o delitvi ni, sploh ni jasno, koliko od tega deleža pripada soavtorjem skladateljem filmske glasbe - skladateljem glasbe, ki je bila posebej ustvarjena za uporabo v tem delu, in koliko avtorjem prispevkov - skladateljem glasbe, ki ni bila posebej ustvarjena za uporabo v avdiovizualnem delu.
5 Zato je URSIL 12. 4. 2011 izdal sklep št. 31221-5/2011-6/105 v katerem je ugotovil, da Združenje SAZAS krši Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ker kot pooblaščenec EBU - Evropske zveze za radiodifuzijo, VG Media in AGICOA opravlja administrativno-tehnične posle. Zaradi tega Združenje SAZAS dejavnosti kolektivnega upravljanja pravic na avtorskih glasbenih delih, za kar mu je bilo izdano dovoljenje št. 800-3/1996 z dne 12.3.1998, ne opravlja kot svojo edino dejavnost, kot to zahteva 146. člen ZASP
6 http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/URSIL_Gradivo_27-01-2011.pdf
7 V kolikor ste avtor glasbe, ki ni bila napisana posebej za avdiovizualno delo in gre torej za prispevek, pa se za nadomestila obrnite na SAZAS.

 

Lep pozdrav,
Metod Pevec, l.r. predsednik Sveta zavoda

V Ljubljani, 1. 10. 2012

Nazaj na vrh