Zavod AIPA uspešno zavaroval pravice imetnikov

Datum objave: 20.12.2014

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi zahteve Sveta Zavoda AIPA v torek 16. 12. 2014 ponovno vzpostavilo zakonito stanje v sodnem registru, s čimer je bil preprečen ponovni nezakonit poskus nekaterih ustanoviteljev zavoda, da bi razpolagali s premoženjem imetnikov pravic.

Že letos poleti so se ustanovitelji Zavoda AIPA, ki sicer po aktih zavoda nimajo nobenih upravljalskih pravic, z nezakonitim vpisom v sodni register in mimo kolegijskega organa upravljanja zavoda, skušali polastiti sredstev, ki jih za imetnike pravic kolektivno upravlja Zavod AIPA.

Ob sodelovanju nadzornega organa, Urada RS za intelektualno lastnino, je Okrožno sodišče vzpostavilo prejšnje stanje na način, da je preprečilo peščici fizičnih oseb, da nezakonito spremenijo notranje akte zavoda tako, da bi bile celo ogrožene pravice imetnikov, katerih pravice zavod upravlja.

Glede na dejstvo, da se je Matjaž Žbontar, ki so ga ustanovitelji nezakonito “imenovali” za direktorja zavoda, v dneh do odprave nezakonitega stanja, ukvarjal v glavnem s tem, kako priti do premoženja Zavoda AIPA na računih, je obstajala resna nevarnost odsvojitve denarja z bančnih računov zavoda.

Na podlagi sklepov Sveta Zavoda AIPA, ki so med drugim vključevali tudi predloge za izdajo začasnih odredb in začasnih prenosov sredstev zavoda na fiduciarne račune, je Zavod AIPA uspel v celoti zavarovati premoženje na bančnih računih.

Še vedno pa Zavodu AIPA ni bilo vrnjeno premično premoženje, ki ga je Matjaž Žbontar ob asistenci varnostnikov nezakonito odtujil s sedeža Zavoda AIPA, za kar je zoper njega vložena kazenska ovadba in ustrezni odškodninski zahtevki.

Enako bo Zavod AIPA storil tudi v primeru ostalih ustanoviteljev, ki so z nezakonitimi sklepi naklepno zavedli registrski organ, z namenom pridobiti si protipravno premoženjsko korist.

Svet Zavoda AIPA pa pozdravlja odločitev dveh ustanoviteljev, ki sta z notarsko overjeno izjavo odstopila od nezakonitih ravnanj preostalih ustanoviteljev in umaknila svoje sklepe, ki so bili podlaga za poskus nezakonitega prevzema Zavoda AIPA.

Zavod AIPA

Nazaj na vrh