Skupni sporazum

Na tem mestu objavljamo trenutno veljavne tarife za pravice soavtorjev avdiovizualnih del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti avdiovizualnih del, tarife za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov in tarife za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih.

Tarife od 28.1.2023 dalje:

Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo

- do 100 TV programov = 0,52 EUR / priključek

- 100 ali več TV programov = 0,55 EUR / priključek

Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del

- 0,065 EUR / priključek

Tarifa za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov

- 0,065 EUR / priključek

Tarifa za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih

- do 31.12.2023 = 0,019 EUR / priključek

 

Način obračunavanja za hotele od 1. 3. 2023 dalje (skladno s skupnim Sporazumom z dne 5. 1. 2023)

Pravica soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo

              - do 100 TV programov = 0,2384 EUR / priključek

              - nad 100 TV programov = 0,2521 EUR / priključek

Pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del

               - 0,0298 EUR / priključek

Pravice filmskih producentov v zvezi z dajanje na voljo javnosti videogramov

                - 0,0298 EUR / priključek

Pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih

                - 0,0087 EUR / priključek

 

Skupni sporazum AIPA in Združenja kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS) in Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev (ZSODT)

30.01.2023

Skupni sporazum AIPA, ZKOS in ZSODT, ki velja od 28.1.2023 dalje. S sporazumom AIPA v imenu upravičencev do nadomestil ter ZKOS in ZSODT kot reprezentativna združenja uporabnikov (kabelskih in IP operaterjev) urejajo plačevanje nadomestila za pravice soavtorjev, izvajalcev in filmskih producentov za posamezne načine uporabe.

Vzorec pogodbe z uporabnikom

Merila, uporabljena za določitev tarif - določitev tarife s skupnim sporazumom:

S tarifo za uporabo avtorskih del se določita višina in način izračunavanja avtorskega honorarja, ki ga mora posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji za uporabo avtorskega dela iz repertoarja kolektivne organizacije.

Tarifa se določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov ali, če to ni mogoče, z odločbo Sveta za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: Svet). Do drugačne pravnomočne odločbe Sveta se šteje, da so tarife, določene z veljavnim skupnim sporazumom, primerne.

Tarifa mora odražati ekonomsko vrednost pravic, ki so predmet skupnega sporazuma, naravo in obseg uporabe avtorskih del ter ekonomsko vrednost storitve, ki jo zagotavlja kolektivna organizacija, pri čemer se glede na okoliščine posameznega primera upoštevajo zlasti:

 1. obseg repertoarja;

 2. obseg dovoljenja;

 3. prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, stroški, povezani s to uporabo;

 4. pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika;

 5. razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena;

 6. razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno;

 7. posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del;

 8. primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.

 

Začasna tarifa:

Če za posamezno vrsto uporabe avtorskih del tarifa še nikoli ni bila določena, lahko kolektivna organizacija sama določi začasno tarifo, tako da:

 1. od izbranih tarif desetih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe izloči tri tarife, ki po višini najbolj odstopajo navzgor;

 2. določi povprečje tarif preostalih izbranih sedmih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe in

 3. kot korekcijski faktor določenega povprečja tarif upošteva obseg repertoarja, ki ga zastopa, in razmerje med povprečjem bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči v preostalih izbranih sedmih državah članicah in bruto domačim proizvodom na prebivalca v enoti kupne moči v Republiki Sloveniji, vse glede na koledarsko leto pred določitvijo začasne tarife.

Začasna tarifa mora biti obrazložena, sicer je nična.

Kolektivna organizacija začasno tarifo skupaj z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma objavi na spletni strani AJPES in na svoji spletni strani. Začasna tarifa začne veljati 15. dan po objavi na spletni strani AJPES.

Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil

Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil

03.07.2023

Vabilo se nanaša na ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil:

 • za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo izvedb v avdiovizualnih delih na videogramih, razen za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so vključene v avdiovizualno delo, za izvedbe izvajalcev filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za avdiovizualno delo in za vse izvedbe izvajalcev v kratkih glasbenih videofilmih ne glede na čas njihovega trajanja;

 • za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo videogramov z avdiovizualnimi deli, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas njihovega trajanja.

Podrobne informacije in pogoji za sodelovanje so navedeni v vabilu, ki je objavljeno tudi na spletni strani AJPES-a.

Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil

08.08.2023

Vabilo se nanaša na ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil do katerih so upravičeni soavtorji avdiovizualnih del za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo.

Podrobne informacije in pogoji za sodelovanje so navedeni v vabilu, ki je objavljeno tudi na spletni strani AJPES-a.

[ {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, ]