Skupni sporazum

Na tem mestu objavljamo trenutno veljavne tarife za pravice soavtorjev avdiovizualnih del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti avdiovizualnih del, tarife za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov in tarife za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih.

Tarife od 28.1.2023 dalje:

Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo

- do 100 TV programov = 0,52 EUR / priključek

- 100 ali več TV programov = 0,55 EUR / priključek

Tarifa za pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del

- 0,065 EUR / priključek

Tarifa za pravice filmskih producentov v zvezi z dajanjem na voljo javnosti videogramov

- 0,065 EUR / priključek

Tarifa za pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih

- do 31.12.2023 = 0,019 EUR / priključek

 

Način obračunavanja za hotele od 20. 10. 2022 do 27. 1. 2023 (skladno s skupnim Sporazumom z dne 5. 1. 2023)

Pravica soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo

           - do 100 TV programov =  0,1610 EUR / priključek

           - nad 100 TV programov = 0,1708 EUR / priključek

Pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del

            - 0,0197 EUR / priključek

Pravice filmskih producentov v zvezi z dajanje na voljo javnosti videogramov

             - 0,0197 EUR / priključek

Pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih

             - 0,006 EUR / priključek

 

Način obračunavanja za hotele od 28. 1. 2023 do 28. 2. 2023 (skladno s skupnim Sporazumom z dne 5. 1. 2023)

Pravica soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo

              - do 100 TV programov = 0,1708 EUR / priključek

              - nad 100 TV programov = 0,1807 EUR / priključek

Pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del

               - 0,0213 EUR / priključek

Pravice filmskih producentov v zvezi z dajanje na voljo javnosti videogramov

                - 0,0213 EUR / priključek

Pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih

                - 0,006 EUR / priključek

 

Način obračunavanja za hotele od 1. 3. 2023 dalje (skladno s skupnim Sporazumom z dne 5. 1. 2023)

Pravica soavtorjev AV del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo

              - do 100 TV programov = 0,2384 EUR / priključek

              - nad 100 TV programov = 0,2521 EUR / priključek

Pravice soavtorjev AV del v zvezi z dajanjem na voljo javnosti AV del

               - 0,0298 EUR / priključek

Pravice filmskih producentov v zvezi z dajanje na voljo javnosti videogramov

                - 0,0298 EUR / priključek

Pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti izvedb, posnetih na videogramih

                - 0,0087 EUR / priključek

 

 

Skupni sporazum AIPA in Združenja kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS) in Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev (ZSODT)

30.01.2023

Skupni sporazum AIPA, ZKOS in ZSODT, ki velja od 28.1.2023 dalje. S sporazumom AIPA v imenu upravičencev do nadomestil ter ZKOS in ZSODT kot reprezentativna združenja uporabnikov (kabelskih in IP operaterjev) urejajo plačevanje nadomestila za pravice soavtorjev, izvajalcev in filmskih producentov za posamezne načine uporabe.

Vzorec pogodbe z uporabnikom

Merila, uporabljena za določitev tarif - določitev tarife s skupnim sporazumom:

S tarifo za uporabo avtorskih del se določita višina in način izračunavanja avtorskega honorarja, ki ga mora posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji za uporabo avtorskega dela iz repertoarja kolektivne organizacije.

Tarifa se določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov ali, če to ni mogoče, z odločbo Sveta za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: Svet). Do drugačne pravnomočne odločbe Sveta se šteje, da so tarife, določene z veljavnim skupnim sporazumom, primerne.

Tarifa mora odražati ekonomsko vrednost pravic, ki so predmet skupnega sporazuma, naravo in obseg uporabe avtorskih del ter ekonomsko vrednost storitve, ki jo zagotavlja kolektivna organizacija, pri čemer se glede na okoliščine posameznega primera upoštevajo zlasti:

 1. obseg repertoarja;

 2. obseg dovoljenja;

 3. prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, stroški, povezani s to uporabo;

 4. pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika;

 5. razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena;

 6. razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno;

 7. posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del;

 8. primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.

 

Začasna tarifa:

Če za posamezno vrsto uporabe avtorskih del tarifa še nikoli ni bila določena, lahko kolektivna organizacija sama določi začasno tarifo, tako da:

 1. od izbranih tarif desetih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe izloči tri tarife, ki po višini najbolj odstopajo navzgor;

 2. določi povprečje tarif preostalih izbranih sedmih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe in

 3. kot korekcijski faktor določenega povprečja tarif upošteva obseg repertoarja, ki ga zastopa, in razmerje med povprečjem bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči v preostalih izbranih sedmih državah članicah in bruto domačim proizvodom na prebivalca v enoti kupne moči v Republiki Sloveniji, vse glede na koledarsko leto pred določitvijo začasne tarife.

Začasna tarifa mora biti obrazložena, sicer je nična.

Kolektivna organizacija začasno tarifo skupaj z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma objavi na spletni strani AJPES in na svoji spletni strani. Začasna tarifa začne veljati 15. dan po objavi na spletni strani AJPES.

[ {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, ]